Visby Innerstadsförening är till för alla som tycker om Visby. Vi arbetar för en sund boendemiljö i en levande innerstad med ett varierat utbud av verksamheter. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Archive

Handlingsplan för Hansestaden Visby

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby 2020–2030 har tagits fram för att säkerställa att världsarvet bevaras, används och utvecklas med hållbarhet som ledstjärna. Strategidelen fastställdes av regionfullmäktige den 15 juni 2020 och presenterar en långsiktig vision för världsarvsarbetet. Handlingsplanen presenterar åtgärder för att uppfylla målen.

Visby Innerstadsförening har deltagit i flera arbetsgrupper i arbetet. Vi ämnar naturligtvis även fortsättningsvis vara delaktiga men har inga resurser att åta oss att ansvara för någon av punkterna.

Vår insats i det fortsatta arbetet kommer vara att sprida information till våra medlemmar samt vid behov samla medlemmarnas synpunkter. Vi ställer dessutom upp som diskussionspartner om önskemål finns.

Vi har pekat ut de mål som är prioriterade för oss. Alla är sådana att de direkt berör de boende.

Den som vill läsa strategin kan se den på https://gotland.se/107960

Nya återvinningsstationer

Föreningen har uppvaktat regionen och påtalat bristen på återvinningsstationer i innerstaden. Nu har vi fått svar att arbetet är i full gång.

I samråd med regionen har FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, begärt bygglov till några nya återvinningsstationer i innerstaden eller dess omedelbara närhet. Om byggloven godkänns och allt fungerar som planerat bör de vara i drift under sensommaren.

De platser som är aktuella är parkeringen vid Österport, busstationen, småbåtshamnen samt oljeterminalen.

Den som har frågor kan kontakta Ingalill Gerber-Lindgren, 0498-26 91 67, ingalill.gerber-lindgren@gotland.se

Möte med regionen ang bl.a. P-platser och enkelriktningar

Styrelsen har haft möte med chefen för mark- och trafikavdelningen på regionen, där vi diskuterade frågor som vi lyft sedan tidigare samt väckte en del nya frågor.

För att underlätta framkomligheten och minska antalet trafikskyltar har vi föreslagit att ett antal enkelriktningar ska tas bort. Regionen kommer nu att se över om några av våra förslag kommer genomföras.

Vi har föreslagit att inrätta nya parkeringsplatser på vissa gator. Regionen ställer sig positiv till några av de platserna och återkommer till oss med besked. Vi har också föreslagit att inrätta boendeparkering på Holmen, vilket kommer ske inom kort.

Regionen undersöker möjligheten att inrätta laddplatser för elfordon på parkeringen på Öster.

Stensättning på bl.a. Norra Murgatan och Biskopsgatan är återställd efter asfalteringsarbeten. Fler gator står på tur att åtgärdas.

Återvinningsstationer

Styrelsen har lämnat förslag till regionen om att skapa platser för återvinningsstationer i innerstaden. Idag finns endast containrar för glas på några platser.

Ang lagligheten i att kräva bygglov för vissa underhållsåtgärder

Styrelsen i Visby Innerstadsförening har, tillsammans med Fastighetsägarna och DBWs Innerstadsråd, skickat en skrivelse till Region Gotland angående den utökade bygglovsplikten i Visby Innerstad. Plan- och bygglagen är svårtolkad och ingen kan med säkerhet tala om vad som gäller, men vid en första rekognosering ser det ut som att lagstöd saknas för att kräva bygglov såsom regionen gör.

Svar har kommit från ansvarig på regionen, men vi arbetar vidare med frågan.

Årsmöte

Årsmötet kommer ske “Per Capsulam” den 15 april. Alla handlingar till årsmötet finns i kalendariet här intill.

Nytt trappräcke vid Finntrappen

Trappräcket nedanför Finntrappen har varit borta något år. Nu har ett nytt fint räcke kommit på plats, som gör det tryggt att promenera ner för gatan när snön och halkan kommer.

Smittskyddsläkare Maria Amér besökte Visby Innerstadsförening

Smittskyddsläkare Maria Amér började sitt nya arbete 1 januari i år. Hon tog då över efter Sven Montelius, som tyckte att hon kunde börja med att skriva något om det nya viruset från Kina.  Sedan dess har det varit 35 miljoner fall i världen, fler än 1 miljon döda och Maria har fått ägna nästan all sin tid åt pandemin.

När Maria besökte Visby Innerstadsförening började hon med att ge en kort resumé av utvecklingen samt lite om tidigare virusutbrott.

31 januari fick vi det första bekräftade Coronafallet i Sverige. Det var en kvinna som återvänt från en resa i Kina. Första konstaterade fallet på Gotland kom 11 mars. Hittills har 7 personer krävt intensivvård, 6 har avlidit.

Efter en nedgång i antal smittade har det åter ökat något så vi uppmanas att fortsätta lyssna till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även denna pandemi kommer att gå över men det kommer att ta tid.

Vaccinering mot den årliga säsongsinfluensan kommer att starta 3 november. I år kommer det krävas tidsbokning.

Det var många som hade frågor till Maria och hon besvarade alla mycket professionellt och uttömmande.

Höstens första styrelsemöte

Styrelsen har träffats för att planera höstens program. Trots Corona-restriktioner kommer vi arrangera spännande träffar under hösten. Hoppas vi ses snart.

Ny hemsida

Välkomna till föreningens nya hemsida. Här kommer vi att skriva om aktuella frågor för föreningen. Hör gärna av er om det är något ni tycker vi ska skriva om.

Nya soptunnor

På vårt årsmöte kom det upp några frågor kring tömning av papperstunnor. Andreas Olsson på regionen svarar att de töms minst 3 ggr/vecka, de flesta varje arbetsdag. Om så inte är fallet kan man felanmäla via https://www.gotland.se/felanmalan

Framöver kommer vissa soptunnor plockas bort och nya sättas upp på mer strategiska platser. Det kommer bli Big Belly, som är en ”smart” Soptunna. Den meddelar via en applikation när den är full och hur fyllnadsgraden är. Några soptunnor som bara fylls med hushållsavfall, har tagits bort.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.