Möte med regionen ang bl.a. P-platser och enkelriktningar

Styrelsen har haft möte med chefen för mark- och trafikavdelningen på regionen, där vi diskuterade frågor som vi lyft sedan tidigare samt väckte en del nya frågor.

För att underlätta framkomligheten och minska antalet trafikskyltar har vi föreslagit att ett antal enkelriktningar ska tas bort. Regionen kommer nu att se över om några av våra förslag kommer genomföras.

Vi har föreslagit att inrätta nya parkeringsplatser på vissa gator. Regionen ställer sig positiv till några av de platserna och återkommer till oss med besked. Vi har också föreslagit att inrätta boendeparkering på Holmen, vilket kommer ske inom kort.

Regionen undersöker möjligheten att inrätta laddplatser för elfordon på parkeringen på Öster.

Stensättning på bl.a. Norra Murgatan och Biskopsgatan är återställd efter asfalteringsarbeten. Fler gator står på tur att åtgärdas.